Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zastupitelstvo > Jednací řád

Jednací řád

OBEC ŘÍKOVICE

Zastupitelstvo obce Říkovice se usneslo vydat na základě ustanovení § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tento

Jednací řád zastupitelstva obce Říkovice

čl.1

Úvodní ustanovení

 

Jednací řád zastupitelstva obce Říkovice (dále jen zastupitelstvo) upravuje přípravu, svolávání, formu a průběh jednání, způsob hlasování a rozhodování, způsob volby a odvolání starosty obce, místostarosty, předsedů a členů výborů a komisí, způsob kontroly plnění usnesení zastupitelstva a zabezpečení uložených úkolů.

 

čl. 2

Pravomoc zastupitelstva

1.      Zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách uvedených v ust. § 83, odst. 2, § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) /dále jen zákon o obcích/.

2.      Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do přenesené působnosti obce jen stanoví-li tak  zákon o obcích nebo zvláštní zákon.

 

čl.3

Práva a povinnosti člena zastupitelstva

1.      Člen zastupitelstva je povinen:

a)      zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, popřípadě zasedání jiných orgánů obce,     je-li jejích členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce,

b)      sdělit před zahájením zasedání zastupitelstva skutečnost, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou osobu nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů). Sdělení musí učinit písemně nebo ústně před zahájením jednání starostovi. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování rozhodne zastupitelstvo hlasováním.

2.      Vyloučení člena zastupitelstva z projednávání a rozhodování neznamená omezení jeho práva účasti na zasedání zastupitelstva.

 

čl.4

Příprava zasedání zastupitelstva

1.      Přípravu zasedání zastupitelstva obce organizuje starosta obce (dále jen starosta) v součinnosti s místostarostou

2.      Podklady pro zasedání připravují výbory zastupitelstva, jednotliví členové zastupitelstva či skupina členů zastupitelstva.

3.      Právo předkládat návrhy k zařazení na program připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové a výbory.

4.      Podání občanů obce podle ustanovení § 16 odst.2, písm. d), f), a g) zákona o obcích eviduje starosta a připravuje je jako podklady pro jednání zastupitelstva. o zařazení podání do programu zasedání zastupitelstva rozhoduje starosta tak, aby byla projednána do 60 ti dnů od jejich podání. o zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva na program jednání rozhodne zastupitelstvo.

5.      Náležitosti podkladů:

a)      název podkladu

b)      předkladatel ( jméno, příjmení, funkce a podpis),

c)      zpracovatel ( jméno, příjmení, funkce a podpis),

d)      důvodová zpráva, která musí obsahovat zejména zhodnocení dosavadního stavu, odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad na rozpočet obce,

e)      návrh usnesení, které musí být konkrétní, termínované a s uvedením osoby odpovědné za jeho splnění.

6.      Starosta z předložených návrhů a podkladů připravuje program zasedání zastupitelstva

7.      Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dnů před zasedáním zastupitelstva; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

 

čl.5

Svolávání zastupitelstva

1.      Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta.

2.      Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 2 měsíce. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva, požádá –li o to  alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, přednosta Okresního úřadu nebo hejtman kraje. zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla  žádost doručena obecnímu úřadu. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva.

 

čl.6

Jednání zastupitelstva

1.      Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

2.      Zasedání řídí starosta, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva ( dále jen předsedající ).

3.      Prezenční listina je  vyložena na místě určeném předsedajícím a členové zastupitelstva se podepisují ke svému jménu. Člen zastupitelstva, který předčasně zasedání opustí je povinen tuto skutečnost oznámit předsedajícímu a tato skutečnost je zaznamenána v zápise. Zaznamenán bude rovněž i pozdní příchod.

4.      Předsedající zahajuje zasedání  ve stanovený čas, nejpozději však 15 minut po stanoveném čase zahájení zasedání, je-li přítomna podle prezence nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

5.      Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva nebo v jeho průběhu klesne počet přítomných pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

6.      Člen zastupitelstva, který se nemůže zasedání zúčastnit, oznámí tuto skutečnost před zahájením zasedání starostovi nebo místostarostovi.

7.      V zahajovací části zasedání předsedající oznámí počet přítomných členů zastupitelstva, určí zapisovatele zasedání a dva ověřovatele zápisu. Předsedající seznámí zastupitelstvo s navrženým programem jednání. Případné připomínky členů zastupitelstva k navrženému programu podává člen zastupitelstva předsedajícímu. O předloženém návrhu na doplnění programu zasedání dá předsedající hlasovat.

8.      Prvním bodem programu po zahájení zasedání je vždy zpráva o plnění usnesení zastupitelstva obce, kterou přednáší předsedající.

9.      Postup při projednávání a vedení rozpravy:

a)      úvodní slovo k projednávaným bodům programu přednáší předkladatel,

b)      následuje rozprava, ve které nejprve vystupují členové zastupitelstva,

c)      po ukončení rozpravy členů zastupitelstva uděluje předsedající slovo nejprve občanům, kteří se přihlásili do rozpravy k projednávané problematice před zahájením zasedání zastupitelstva u starosty,

d)      občan se může přihlásit do rozpravy k projednávané problematice nejpozději do konce projednávání prvního bodu programu.

e)      bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členu zastupitelstva. který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů ( technická poznámka ),

f)        každý účastník rozpravy má možnost vyjádřit se k předloženému návrhu, o slovo se hlásí zvednutím ruky, má právo vznést dotaz k objasnění problematiky,

g)      po ukončení rozpravy dá předsedající o návrhu hlasovat.

 

10.  Účastník rozpravy může vyjádřit svůj názor. V případě, že se předsedající domnívá, že nedodržuje ustanovení jednacího řádu, může jej přerušit a oznámit konkrétní důvody, proč jeho projev ukončuje. Jestliže účastník rozpravy názor předsedajícího přijal, nezapisují se jím vyslovená stanoviska do zápisu z jednání zastupitelstva. Účastník rozpravy, který nesouhlasí s odebráním slova, může zastupitelstvo požádat o hlasování o správnosti rozhodnutí předsedajícího. Předsedající je povinen rozhodnutí zastupitelstva respektovat.

11.  Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, přednosta Okresního úřadu Přerov, jím určený zástupce nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

12.  Do rozpravy se mohou členové zastupitelstva hlásit jen v jejím průběhu.

13.  Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout. Doba diskusního vystoupení se omezuje na 10 minut, druhé vystoupení je limitováno 3 minutami.

14.  Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva, předsedající může rušitele jednání vykázat z jednací místnosti.

15.  V závěru zasedání vyhlašuje předsedající všeobecnou rozpravu k záležitostem, které nejsou v programu zasedání.

 

čl.7

Hlasování zastupitelstva

1.      Hlasování o návrhu je veřejné, pokud zastupitelstvo nerozhodne hlasováním jinak. Hlasuje se zdvižením ruky a řídí je předsedající, který také výsledky hlasování vyhlásí. Nejprve se hlasuje o souhlasu s návrhem, poté o nesouhlasu, na závěr zvednutím ruky vyjádří své stanovisko zdržet se hlasování zbylí členové zastupitelstva. Přijat je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

2.      Byly-li uplatněny pozměňovací návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách, potom o ostatních částech návrhu.

 

čl.8

Volba a odvolání starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů a komisí zastupitelstva   

1.      Volba a odvolání starosty:

V případě volby se volí volební komise,

a)      hlasování je veřejné, pokud zastupitelstvo nerozhodlo jinak,

b)      hlasování řídí předseda volební a návrhové komise,

c)      návrh na obsazení funkce starosty komisi předkládá člen zastupitelstva,

d)      v případě tajného hlasování komise rozdá všem členům zastupitelstva hlasovací lístky, na kterých jsou uvedena plná jména navržených kandidátů v pořadí dle předchozího písmene tohoto jednacího řádu. Hlasování se provede tak, že každý člen zastupitelstva označením (zakroužkováním) pořadového čísla před jménem kandidáta vyjádří svou volbu. úprava hlasovacího lístku se provádí v prostoru určeném předsedajícím.

e)      neplatný je ten hlasovací lístek, kde je označeno více kandidátů než jeden a ten hlasovací lístek, kde není označen žádný kandidát,

f)        hlasování se provádí vložením hlasovacích lístků do volební urny, na správnost hlasování dohlíží komise,

g)      zvolen je kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva,

h)      v případě, že žádný kandidát neobdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva, vyloučí se z kandidátky ten kandidát, který získal nejméně  hlasů a volba se opakuje. Stane-li se že dva kandidáti v posledním kole hlasování získají shodný počet hlasů, rozhodne nové hlasování, ve kterém musí jeden z kandidátů získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva,

i)        při odvolávání z funkce starosty rozdá volební komise v případě tajného hlasování všem členům zastupitelstva hlasovací lístky, na kterých jsou uvedeny dvě možnosti:

1.      souhlasím s odvoláním

2.      nesouhlasím s odvoláním

j)        hlasování se provede tak, že každý člen zastupitelstva zakroužkuje jednu ze dvou možností, a to způsobem uvedeným v písm.e) tohoto článku. Starosta je odvolán, souhlasí –li s odvoláním nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

 

2.      Volba  a odvolání místostarosty, předsedů a členů výborů a komisí se provádí stejným způsobem jako volba a odvolání starosty.

 

 

čl.9

Ukončení zasedání zastupitelstva

1.      Předsedající  prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesne-li počet přítomných členů zastupitelstva v průběhu zasedání pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech svolá náhradní zasedání znovu do 15 dnů.

2.      O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání zastupitelstva, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

3.      Zápis, který je nutno pořídit do 7 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.

 

čl.10

Zabezpečení a kontrola usnesení 

 

Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí starosta a kontrolní výbor. Starosta informuje členy zastupitelstva na zasedání zastupitelstva ve zprávě. Předseda kontrolního výboru předkládá zápisy o provedené kontrole zastupitelstvu.

 

čl.11

Závěrečná ustanovení

1.      Pokud v průběhu  jednání nastane situace, která není upravena tímto jednacím řádem a  obecně závaznými předpisy, rozhodne o způsobu jejího řešení hlasováním zastupitelstvo.

2.      Jednací řád zastupitelstva byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 16.2.2001

3.      Tímto jednacím řádem se zrušuje Jednací řád obecního zastupitelstva ze dne 24.2.1999

 

 

 

 

 

………………………………….        

     Ing. Radomír Hánečka                                                                            

starosta obce                                                                       

 

 

 

 

 

………………………………….

         František Pitner

      místostarosta obce