Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Územní plán platný od 1.10.2020

Územní plán Říkovice

Územní plán Říkovice byl vydán usnesením na 20. zasedání Zastupitelstva obce Říkovice dne 15.09.2020 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 01.10.2020.

Územní plán Říkovice je v listinné podobě včetně dokladů o jeho pořizování uložen a lze do něj nahlížet na Obecním úřadu Říkovice. Současně je uložen k nahlédnutí na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje a Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, a dále také na na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup je Územní plán Říkovice trvale zveřejněn na webových stránkách statutárního  města Přerova: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/investice-a-rozvoj/uzemni-planovani/uzemni-plany-ostatnich-obci-orp-prerov/uzemni-plan-rikovice.html a webových stránkách obce Říkovice.

Územní plán obce Říkovice byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj a z prostředků Olomouckého kraje.

I.Územní plán

Textová část

I._Textová část-výrok.pdf

Grafická část

I.1_Výkres_základního_členění_území.pdf

I.2_Hlavní_výkres.pdf

I.3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb_opatření_a_asanací.pdf

II. Odůvodnění územního plánu

Textová část

II._Odůvodnění_územního_plánu.pdf

Grafická část

II.1_Koordinační_výkres.pdf

II.2_Výkres_předpokládaných_záborů_půdního_fondu.pdf

II.3_Výkres_širších_vztahů.pdf

 

Opatření_obecné_povahy_kterým_byl_ÚP_Říkovice_vydán.pdf